ගැඹුරු වලක් බෝල දරණ

 • Deep groove ball bearing

  ගැඹුරු වලක් බෝල දරණ

  ගැඹුරු වලක් බෝල ෙබයාරිං ප්‍රධාන වශයෙන් රේඩියල් භාරය මෙන්ම මධ්‍යස්ථ අක්ෂීය භාරයද ගනී. Fr ර්ෂණය අඩු සංගුණකය, ඉහළ සීමා කිරීමේ වේගය, විශාල ප්‍රමාණයේ පරාසය සහ ව්‍යුහයේ වර්ණවත් සංයෝජනය සමඟ; ඒවා යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වන ෙබයාරිං වර්ගයක් ලෙස ට්‍රැක්ටර්, මෝටර, මෝටර් රථ, යතුරුපැදි සහ වෙනත් පොදු යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා සුදුසු වේ.

 • Deep groove ball bearing6200-2RS

  ගැඹුරු වලක් බෝල දරණ 6200-2RS

  ගැඹුරු වලක් බෝල ෙබයාරිං ප්‍රධාන වශයෙන් රේඩියල් භාරය මෙන්ම මධ්‍යස්ථ අක්ෂීය භාරයද ගනී. Fr ර්ෂණය අඩු සංගුණකය, ඉහළ සීමා කිරීමේ වේගය, විශාල ප්‍රමාණයේ පරාසය සහ ව්‍යුහයේ වර්ණවත් සංයෝජනය සමඟ; ඒවා යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වන ෙබයාරිං වර්ගයක් ලෙස ට්‍රැක්ටර්, මෝටර, මෝටර් රථ, යතුරුපැදි සහ වෙනත් පොදු යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා සුදුසු වේ.

 • Deep groove ball bearing 40BCV09

  40BCV09 දරණ ගැඹුරු වලක් පන්දුව

  ගැඹුරු වලක් බෝල ෙබයාරිං ප්‍රධාන වශයෙන් රේඩියල් භාරය මෙන්ම මධ්‍යස්ථ අක්ෂීය භාරයද ගනී. Fr ර්ෂණය අඩු සංගුණකය, ඉහළ සීමා කිරීමේ වේගය, විශාල ප්‍රමාණයේ පරාසය සහ ව්‍යුහයේ වර්ණවත් සංයෝජනය සමඟ; ඒවා යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වන ෙබයාරිං වර්ගයක් ලෙස ට්‍රැක්ටර්, මෝටර, මෝටර් රථ, යතුරුපැදි සහ වෙනත් පොදු යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා සුදුසු වේ.